POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL

Al CENTRE INTERMODAL DE LOGÍSTICA (CILSA), gestionem la ZAL Port que és la plataforma logística intermodal del Port de Barcelona. El seu objectiu és generar trànsit marítim amb serveis d’infraestructura logística amb valor afegit a la mercaderia. Un veritable HUB logístic i motor econòmic de la ciutat.

A CILSA som conscients que el nostre desenvolupament econòmic ha de portar implícit una gestió ètica i transparent, vetllar per la seguretat i salut en el treball, causar el mínim impacte ambiental negatiu i tenir en compte les necessitats dels nostres grups d’interès.

El nostre compromís va mes allà del compliment legal, de manera voluntària ens adherim al Pacte Mundial de les Nacions Unides, hem implantat el sistema de gestió ambiental ISO 14001 i EMAS (Eco-Managment and Audit Scheme), el sistema de gestió d’energia ISO 50.001 , el sistema de gestió de seguretat i salut en el treball ISO 45.001 i la certificació SA 8000 d’acords internacionals sobre les condicions laborals.

Ens comprometem a:

1.

Cumplir els requisits legals i altres requisits.

2.

Promoure i facilitar la participació i consulta dels treballadors i grups d’interès.

3.

Proporcionar condicions de treball segures i saludables que ajudin a la prevenció de lesions i el deteriorament de la salut.

4.

Eliminar els perills i reduir els riscs relacionats amb la seguretat i la salut al treball.

5.

Prevenir la contaminació, minimitzar el nostre impacte ambiental identificant i actuant sobre els aspectes ambientals significatius; reduir el consum d’energies no renovables i promoure l’ús de les millors tecnologies disponibles.

6.

Dissenyar naus i equips que siguin eficients energèticament, tinguin el menor impacte ambiental i siguin segures, complint els estàndards Leadership in Energy & Environmental Design (LEED).

7.

Romandre en un procés de millora continua facilitant la informació i els recursos necessaris per a aconseguir els objectius i metes i implantant mesures de control.

8.

Fer extensible la nostra política als nostres proveïdors amb la finalitat que ens subministrin productes i serveis amb el mínim impacte ambiental, eficients a nivell energètic i assegurances.

9.

Garantir la transparència i objectivitat de les nostres dades a través d’auditories externes.

10.

Tenir present en els nostres plans estratègics els Objetius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.

La direcció General de CILSA assumeix el compromís de facilitar els recursos necessaris per a complir amb aquesta política i fer-la pública, així com exposar els resultats aconseguits del sistema de gestió en la declaració ambiental i en la memòria de sostenibilitat.

 

LA NOSTRA ESTRATÈGIA

Estem compromesos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Les nostres actuacions se centren principalment en els següents objectius:

Les accions que realitzem per a aconseguir aquests objectius es detallen en la memòria de sostenibilitat.

PactE mundial de lEs Nacions UnidEs

Des del 2018 estem adherits al Pacte Mundial de les Nacions Unides, comprometent-nos a complir amb els deu principis i reportant els nostres resultats a través de la publicació de la memòria de sostenibilitat.

Canal per a comentaris recomanacions, informes o queixes sobre el lloc de treball i/o no conformitats amb l'estàndard SA8000

La norma SA 8000 es basa en els acords internacionals sobre les condicions laborals, els quals inclouen temes com ara justícia social, els drets dels treballadors, etc.

El compromís de ZAL Port amb el desenvolupament sostenible i la transparència és un dels objectius prioritaris en el desenvolupament de la nostra activitat empresarial. 

Contacte per a temes de Responsabilitat Social Empresarial: rse@zalport.com