SALUT LABORAL I DRETS LABORALS: SA8000

Certificats de salut laboral

Amb el propòsit de promoure millors condicions laborals, l’organització estatunidenca anomenada Responsabilitat Social Internacional (Social Accountability International – SAI) ha creat la certificació SA8000.

La certificació SA8000 es basa en els acords internacionals sobre les condicions laborals, els quals inclouen temes com ara justícia social, els drets dels treballadors, etc.

CERTIFICAT SA8000

La norma SA 8000®, és una norma de certificació social *auditable, que estableix els requisits voluntaris a ser complerts pels ocupadors en el lloc de treball, incloent-hi els drets dels treballadors, les condicions en el centre de treball i els sistemes de gestió. Els elements normatius d’aquesta norma es basen en la legislació nacional, en els instruments internacionals de drets humans i els convenis de la OIT.

A Espanya, avui dia existeixen tan sols 20 empreses certificades, i entre elles no hi ha cap administració/sector públic.

Visualizta el nostre certificat núm. C576854

Requisits SA 8000®

  • Treball infantil. Prohibició de l’ús de mà d’obra infantil.
  • Treball forçós o obligatori. Es prohibeix l’ús de mà d’obra forçosa o obligatòria. L’organització no pot en cap cas retenir part del salari o dipòsits a fi de forçar al treballador a continuar treballant. Tot el personal ha de ser lliure d’abandonar les instal·lacions del lloc del treball una vegada acabada la seva jornada laboral i també ha de ser lliure de renunciar a l’ocupació amb una notificació prèvia en un temps raonable.
  • Salut i seguretat. S’ha de proporcionar un ambient de treball sa i segur en el qual es previnguin riscos d’accidents i malalties. En els casos en què es requereixi, l’organització ha de proporcionar els equips de protecció personal necessaris, així com, capacitació efectiva a tots els treballadors.
  • Llibertat sindical i dret de negociació col·lectiva. S’han de respectar aquests drets i permetre als treballadors tenir els seus propis representants sindicals.
  • Discriminació. No s’admet cap mena de discriminació basada en la raça, nacionalitat, origen social, sexe, opinions polítiques, discapacitat, religió o qualsevol altra condició que pugui donar lloc a discriminació.
  • Mesures disciplinàries. Es prohibeixen les pràctiques disciplinàries que atemptin contra la dignitat de les persones, suposin un càstig físic, verbal o un abús psicològic.
  • Horari de treball. Mai ha d’excedir les 48 hores setmanals, sense incloure hores extraordinàries. Les hores extra no han d’excedir les 12 hores setmanals.
  • Remuneració. Aquest ha de ser suficient per a cobrir les necessitats bàsiques del personal i oferir un ingrés discrecional, segons el nivell de vida de la regió.
  • Sistemes de gestió. L’organització ha d’implementar un sistema de gestió que li permeti mantenir i evidenciar totes les practiques dutes a terme per a complir amb els punts de la norma.