MEDI AMBIENT

Certificats de gestió ambiental

El nostre sistema de gestió ambiental té com a objectius principals, prevenir la contaminació, minimitzar els impactes ambientals, reduir el consum d’energies no renovables i promoure l’ús de les millors tecnologies disponibles.

Aquesta certificació es basa en la incorporació de criteris mediambientals en els processos de gestió productiva, empresarial i comercial, com ara l’eficiència energètica, l’ús d’energies renovables, la minimització de gasos d’efecte hivernacle o la gestió adequada dels residus, entre d’altres .

El nostre sistema de gestió ambiental està certificat amb la norma ISO 14001 i validat amb el reglament EMAS.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

Anualment fem públics els resultats del nostre sistema de gestió mediambiental mitjançant la Declaració Ambiental validada.

ISO 14001

La norma ISO 14001 ajuda a gestionar i identificar els riscos ambientals que poden produir-se internament en l’empresa mentre realitza la seva activitat. 

Amb la identificació i gestió dels riscos que s’aconsegueix amb aquesta norma, es té en compte tant la prevenció de riscos com la protecció del medi ambient, seguint la normativa legal i les necessitats socioeconòmiques requerides per a la seva empleno.