PERFIL DEL CONTRACTANT

En data 9 de novembre de 2017 s’ha publicat al BOE la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, Llei de Contractes), que incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/23 /UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a ladjudicació de contractes de concessió i la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.

Els objectius que inspiren la regulació continguda a la Llei de Contractes són, en primer lloc, assolir una major transparència en la contractació pública i en segon lloc, aconseguir una major relació qualitat-preu. 

CENTRE INTERMODAL DE LOGÍSTICA, SA, SME (d’ara endavant, CILSA) és una societat de capital social majoritàriament públic (51,5 % l’ostenta l’Autoritat Portuària de Barcelona), l’objecte social del qual és el desenvolupament de zones d’activitats logístiques vinculades directa o indirectament al Port de Barcelona.

Així, CILSA s’incardina al conjunt d’entitats que conformen el sector públic i  no té la consideració de poder adjudicador  (art. 3.1.h de la Llei de Contractes).

Això suposa que l’adjudicació dels contractes que subscrigui CILSA s’ajustarà a les instruccions de contractació (art. 321 de la Llei de contractes).

Addicionalment, suposa que els contractes que subscrigui CILSA tindran la consideració de contractes privats que es regiran, quant als seus efectes, modificació i extinció, per les normes de dret privat que els siguin aplicables (art. 26 en relació amb l’art. 322 de la Llei de Contractes).