PORTAL TRANSPARÈNCIA

RETRIBUCIONS I ALTS CÀRRECS

De conformitat amb la Llei 5/2006, del 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat, els únics alts càrrecs són el President i el Director General. Les seves retribucions vénen regulades pel  Reial decret 451/2012 , de 5 de març, que recull el règim retributiu dels màxims responsables i directius del sector públic empresarial i altres entitats, ia l’  Ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de 30 de març de 2012  que ho desenvolupa.

COMPATIBILITATS

El règim d’incompatibilitats ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i al Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de la Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents. La informació sobre les resolucions de compatibilitat es poden consultar al Portal de Transparència de l’Administració General de l’Estat.