PORTAL TRANSPARÈNCIA

RETRIBUCIONS I ALTS CÀRRECS

De conformitat amb la Llei 5/2006, del 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat, els únics alts càrrecs són el President i el Director General. Les seves retribucions vénen regulades pel  Reial decret 451/2012 , de 5 de març, que recull el règim retributiu dels màxims responsables i directius del sector públic empresarial i altres entitats, ia l’  Ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de 30 de març de 2012  que ho desenvolupa.

COMPATIBILITATS

El règim d’incompatibilitats ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i al Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de la Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents. La informació sobre les resolucions de compatibilitat es poden consultar al Portal de Transparència de l’Administració General de l’Estat.

Retribuciones íntegras de las personas que desempeñan altos cargos en la ZAL Port.