PORTAL TRANSPARÈNCIA

AUDITORIA, COMPTES ANUALS I PRESSUPOSTOS

En aquesta secció es mostra com la ZAL Port de Barcelona gestiona els fons de què disposa.

Els comptes anuals i informes d’auditoria de CILSA, societat gestora de la ZAL Port, es podran consultar en el moment en què hagin estat tramesos al Tribunal de Comptes amb l’aprovació prèvia per la Junta General d’Accionistes de la companyia.

CILSA aprova anualment el seu pressupost per a la seva inclusió als Generals de l’Estat, abans de ser aprovats pel Parlament. Tot això segons la legislació general pressupostària de l’Estat a què la companyia està sotmesa. 

MÉS TRANSPARÈNCIA:

El Compte General de l’Estat i els comptes de la resta del Sector Públic estan disponibles al  Portal de Transparència de l’Administració General de l’Estat.

Auditoría, cuentas y presupuestos anuales de la ZAL Port del Port de Barcelona