Condicions d'aparcament

TARIFES D'APARCAMENT DE ROTACIÓ

lineas

TARIFES CÀRREGA ELÈCTRICA

lineas

Els carregadors de motocicletes no disposen d'import mínim de recàrrega.

Disposeu d'un minut des de la connexió del cable al sistema per desistir del procés de recàrrega. Passat aquest temps es considerarà iniciada i s'aplicaran les condicions pertinents.

L'ocupació d'una plaça de càrrega implica l'aplicació de la tarifa d'estacionament vigent segons el contracte: aparcament de rotació o abonat.

A partir de 3h d'ocupació d'una plaça de càrrega elèctrica s'aplicarà un càrrec addicional independent a la recàrrega i estada de: 0,05€/minut.

Condicions de pagament

lineas

Som una entitat lliure d'efectiu. Només s'admet pagament amb targeta.

Condicions App Efimob

lineas

L'App Efimob utilitzada per a l'ús del servei de recàrrega és propietat de Efimob Efficient Solutions S.L.

El titular del servei de recàrrega ofert a través de l'App Efimob és Efimob Efficient Solutions S.L.

Qualsevol reclamació o incidència amb l'App o el servei s'haurà de presentar a Efimob Efficient Solutions S.L. – www.efimob.com

NORMES D'ÚS I FUNCIONAMENT DE L'APARCAMENT

CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA S.A, S.M.E., d’ara endavant CILSA, posa permanentment a disposició dels usuaris de l’aparcament aquestes normes d’ús i de funcionament.

ARTICLE  1. DECLARACIONS GENERALS

1. Aquestes normes són de compliment obligatori per als clients i les persones que es puguin trobar a l’aparcament o als seus accessos.

2. Dins l’aparcament i als seus accessos, el client haurà de respectar:

Les normes de circulació i preceptes legals o reglamentaris que puguin ser aplicables, i la Llei reguladora del contracte d’aparcament de vehicles.

La senyalització del trànsit.

Les indicacions dels empleats de l’aparcament, o aquelles que es facin mitjançant cartells.

ARTICLE 2. ÚS DE L’APARCAMENT

1. L’aparcament és de caràcter públic.

2. L’aparcament ofereix places de rotació i abonament. En funció de l’aparcament poden existir places en propietat de particulars i places cedides en ús a tercers.

3. Les places d’aparcament s’assignaran als automòbils per ordre d’arribada, excepte que en algun moment es puguin establir restriccions per necessitats o característiques del servei. Les motocicletes, bicicletes i patinets només podran aparcar a les places indicades per a aquests vehicles, i abonaran la tarifa establerta.

4. Les places d’aparcament destinades a recàrrega elèctrica de vehicles en rotació només es poden utilitzar per a aquesta finalitat i pel temps necessari per a aquesta recàrrega.

5. A les places accessibles per a persones amb mobilitat reduïda només poden estacionar els qui disposin i acreditin fer ús de l’autorització administrativa especial per a persones amb mobilitat reduïda (TPMR) mitjançant la seva exhibició totalment visible al parabrisa del vehicle mentre aquest estigui estacionat. CILSA denunciarà davant de l’autoritat competent els infractors.

6. Dins l’aparcament no és permès:

a) L’accés de vehicles que per les seves dimensions, alçada o pes, puguin entorpir el funcionament normal de l’aparcament. Excepte expressa autorització prèvia de CILSA.

b) L’accés de tota persona aliena als serveis de l’aparcament.

c) L’emmagatzematge, el dipòsit i l’abandonament d’estris o objectes tant a les places d’aparcament com als vehicles estacionats que puguin afectar la seguretat i la salut de les persones, així com la seguretat, salubritat, estabilitat i estanquitat de l’aparcament. i els vehicles. CILSA podrà retirar en qualsevol moment aquells béns que generin riscos per a la salut i la seguretat de les persones.

d) L’entrada d’animals de qualsevol tipus, excepte les mascotes lligades en condicions de seguretat.

e) La introducció de matèries combustibles, inflamables o perilloses, excepte el contingut normal de carburant del dipòsit dels vehicles, i/o tenir béns dins del vehicle que puguin suposar riscos per a la seguretat o la salut de les persones.

f) Realitzar activitats comercials, molestes, sorolloses, ofensives, insalubres, perilloses i nocives a l’aparcament.

g) Realitzar tasques de manteniment o reparació dels vehicles.

h) La circulació de vianants per les zones no senyalitzades a aquest efecte

i) Encendre foc i fumar.

j) L’entrada de vehicles i/o conductors potencialment perillosos.

k) L’obtenció de fotografies/enregistraments de les instal·lacions sense la pertinent autorització prèvia.

7. És obligació dels clients dipositar els residus que generin als contenidors instal·lats a aquest efecte.

ARTICLE 3. ENTRADA, CIRCULACIÓ I ESTACIONAMENT

1. Per poder entrar a l’aparcament amb el vehicle, caldrà retirar el tiquet horari que expendrà la màquina i on figuraran el dia i l’hora d’entrada i el marcador/matrícula que permeti identificar el vehicle. El client haurà de conservar-lo en degudes condicions, i per raons de seguretat, portar-lo sempre a sobre. L’ús indegut d’un tiquet per treure de l’aparcament un vehicle que no correspongui amb el marcador/matrícula es considerarà fraudulent.

2. Els vehicles abonats han d’utilitzar els mitjans detallats a l’article 7 següent.

3. Els vehicles s’han d’estacionar de forma correcta a les places destinades per a cada tipus de vehicle, dins de les marques vials que delimiten la plaça respectiva.

4. Quan el vehicle estigui aparcat, el conductor ha d’apagar el motor i deixar posat el fre de mà. Deixarà tancat el vehicle amb clau. A l’aparcament no hi ha servei de recollida de claus.

5. No es permeten avançaments i la velocitat màxima a l’interior i a les rampes d’accés a l’aparcament serà de 10 km/hora.

6. En cas d’avaria, el client haurà de seguir les instruccions dels empleats de l’aparcament.

7. Els clients limitaran la seva presència a l’aparcament alhora necessari per aparcar i desaparcar.

8. El client haurà de satisfer, abans de retirar el vehicle, l’import de la seva estada horària segons les tarifes vigents.

9. La pèrdua del tiquet comportarà que el client, per retirar el seu vehicle, s’identifiqui, n’acrediti la propietat/possessió, i aboni l’estada real.

10. El client tindrà dret a obtenir factura de les estades que realitzi a l’aparcament de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

11. CILSA està legitimada per procedir a la retirada de vehicles en casos d’abandonament, acudint al procediment previst a l’article 6 de la llei 40/2002 de 14 de novembre reguladora del contracte d’aparcament de vehicles.

ARTICLE 4. TARIFES

1. Les tarifes vigents en règim de rotació es troben exposades a l’apartat anterior.

2. Les tarifes d’abonats estaran a disposició dels clients a la recepció de l’edifici Service Center.

3. Per motius de seguretat, els empleats de CILSA poden requerir al client que estigui a l’interior de l’aparcament que els exhibeixi el tiquet d’aparcament o la targeta d’identificació d’abonat/cessionari d’ús.

4. Un vehicle que ocupi més duna plaça assenyalada haurà d’abonar la seva estada en funció de la seva ocupació real.

5. CILSA podrà exercir el dret de retenció en garantia del preu de l’aparcament segons li concedeix la Llei 40/2002 de 14 de novembre, reguladora del contracte d’aparcament de vehicles, així com utilitzar les vies de constrenyiment que li concedeix la legislació vigent.

ARTICLE 5.- DANYS

1. El client serà el responsable de retirar del vehicle els accessoris no fixos i que siguin extraïbles, com ara telèfons mòbils i altres pertinences, no estenent-se cap responsabilitat per aquest concepte a CILSA d’acord amb els termes de la Llei 40/2002 de 14 de novembre del 2002, reguladora del contracte d’aparcament.

2. El client té obligació de comunicar a CILSA, de manera immediata i abans de sortir de l’aparcament, els danys i perjudicis que hagués pogut ocasionar al mateix aparcament o altres clients.

3. El Client ha d’indemnitzar els danys i els perjudicis que ocasioni a persones, vehicles, béns i instal·lacions de l’aparcament, per dol, culpa, negligència o infracció de la normativa aplicable.

4. CILSA no respon dels danys causats per altres usuaris o per tercers. Tampoc no respon de les reclamacions per danys al vehicle una vegada aquest hagi sortit de l’aparcament.

ARTICLE 6. RECLAMACIONS

1. El client podrà presentar reclamacions mitjançant els models reglamentaris que estaran a disposició dels clients a l’oficina de l’aparcament o per correu electrònic tramès a sac@zalport.com.

ARTICLE 7. NORMES DE FUNCIONAMENT PER ALS CLIENTS EN RÈGIM D’ABONAMENT

1. Els clients en règim d’abonament han d’ocupar les places que els siguin destinades per raons funcionals i operatives de CILSA.

2. L’abonament dona dret a la utilització de l’aparcament exclusivament al vehicle que figuri al registre d’inscripció de l’abonament i no a un altre de diferent.

3. Qualsevol variació de les dades personals haurà de ser comunicada a CILSA.

4. És d’ús obligatori la utilització de la targeta codificada per entrar i sortir de l’aparcament. L’emissió de la targeta o la substitució per pèrdua, deteriorament, etc, comporta el pagament dels costos d’emissió fixats per CILSA a cada moment.

5. Addicionalment a això, si l’abonat ho desitja, podrà vincular al seu abonament la matrícula per entrar i sortir de l’aparcament. La vinculació de la matrícula no té cap cost associat.

6. La pèrdua de la targeta d’abonat s’haurà de comunicar a CILSA.

7. El pagament de les quotes d’abonats es farà segons les indicacions de CILSA.

9. La resolució de l’abonament s’ha de comunicar per escrit abans del dia 25 del mes en curs. Quan finalitzi o quedi sense efecte el contracte d’abonament, el client estarà obligat a retirar el vehicle.

10. CILSA, en cas d’incompliment per part de l’abonat, tindrà dret a resoldre l’abonament amb comunicació prèvia per escrit al client. Igualment, en cas d’incompliment de CILSA, el client podrà resoldre el contracte d’abonament amb comunicació prèvia per escrit.

11. La relació entre l’abonat i CILSA es regeix per les Normes reguladores del Règim d’Abonats que es trobin vigents a cada moment.

ARTICLE 8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En relació amb els fitxers amb dades de caràcter personal titularitat de l’Arrendatari es determinen els extrems següents:

Responsable: CENTRE INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A. , S.M.E. (d’ara endavant CILSA) és el responsable del tractament de les dades següents: a) les del mateix Arrendatari, en cas que aquest tingui la consideració de treballador per compte propi o autònom; b) els dels representants legals i/o apoderats de l’Arrendatari que s’hagin fet constar en aquest document; i c) els de les persones que, prestant els seus serveis a l’arrendatari, entrin en contacte amb CILSA per possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació de negoci formalitzada per mitjà d’aquest document (persones de contacte), a qui l’arrendatari es compromet a traslladar el contingut íntegre d’aquesta clàusula.

CILSA està domiciliada a l’av. Ports d’Europa, 100, 08040-Barcelona; està proveïda del telèfon 93 552 58 00 i de l’adreça de correu electrònic sac@zalport.com.

Finalitat: Les dades personals dels interessats a dalt indicades es tractaran per possibilitar el manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual formalitzada per mitjà d’aquest document, així com per enviar comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes i/o serveis de CILSA que puguin resultar del vostre interès. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual esmentada i, una vegada finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.

Legitimació: La base jurídica per dur a terme el tractament de dades especificat a l’apartat anterior és l’interès legítim en el marc de l’execució d’un contracte així com el consentiment de l’arrendatari per a la recepció de comunicacions comercials de tercers.

Destinataris: Les dades només es comunicaran a tercers per complir obligacions legals.

Drets:  L’interessat pot exercir davant de CILSA els seus drets d’accés; rectificació; supressió; limitació del tractament; portabilitat de les dades; oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, així com la revocació del consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials de tercers. Per a l’exercici d’aquests drets l’interessat pot enviar la vostra sol·licitud a CILSA, Av. Ports d’Europa, 100, 08040-Barcelona o a través de l’adreça electrònica sac@zalport.com.

Així mateix, pel que fa al tractament de les dades dels empleats de l’Arrendatari, CILSA podrà enviar comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, de terceres entitats ubicades a l’edifici Service Center relacionades amb descomptes i promocions que poden ser de l’interès dels empleats del Client . En aquest sentit, l’Arrendatari es fa responsable de sol·licitar el consentiment exprés i inequívoc i facilitar la informació deguda a l’hora d’obtenir el consentiment dels seus empleats, en els termes que s’indiquen a continuació:

– Les dades personals de nom i cognoms i correu electrònic se cediran a CILSA amb domicili a l’av. Ports d’Europa, 100, 08040-Barcelona amb les finalitats següents: Que els treballadors de l’Arrendatari puguin rebre comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, de terceres entitats ubicades a l’edifici Service Center relacionades amb descomptes i promocions que poden ser de l’interès dels empleats de l’Arrendatari.

– En aquest cas, la base jurídica del tractament d’aquestes dades és el consentiment prestat pels empleats de l’arrendatari. El període de conservació de les dades cedides per l’arrendatari serà fins al moment en què l’empleat retiri el seu consentiment, i CILSA obligarà a no comunicar aquestes dades a cap tercer, a excepció de les categories d’encarregats del tractament següents: proveïdors de correu electrònic i ofimàtica en línia, proveïdors de programes de gestió empresarial, gestoria, comptabilitat, auditoria i advocats. Així mateix, CILSA podrà transferir les dades a Encarregats ubicats als Estats Units d’Amèrica adherits al Privacy Shield que compta amb una decisió d’adequació de la Comissió (Decisió d’execució (UE) 2016/1250 de la Comissió). Així mateix, els treballadors de l’arrendatari poden exercir els drets d’accés; rectificació; supressió; limitació del tractament; portabilitat de les dades; oposició i, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, així com la revocació del consentiment prestat pels empleats de l’arrendatari per a la recepció de comunicacions comercials de tercers. Per a l’exercici d’aquests drets l’interessat pot enviar la vostra sol·licitud a CILSA, Av. Ports d’Europa, 100, 08040-Barcelona o a través de l’adreça electrònica sac@zalport.com.

En tot cas, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.

ARTICLE 9.- MODIFICACIÓ DE LES NORMES

Aquestes Normes podran ser objecte de modificació per part de CILSA quan ho consideri convenient per al millor funcionament de l’aparcament.

CILSA publicarà aquestes actualitzacions a l’aparcament per al coneixement adequat dels clients.

Descarga nuestra aplicación

Service center

Accede a todos nuestros servicios, reserva salas, espacios, encuentra tu tienda y realiza pedidos de comida en los restaurantes adheridos a ZAL Port. Un abanico de posibilidades al alcance de tu mano.