certificAT sa 8000

La norma SA 8000 és una norma de certificació social auditable, que estableix els requisits voluntaris a ser complidor pels ocupadors al lloc de treball, incloent els drets dels treballadors, les condicions al centre de treball i els sistemes de gestió. Els elements normatius d’aquesta norma es basen en la legislació nacional, els instruments internacionals de drets humans i els convenis de l’OIT.

A Espanya, a dia d’avui hi ha tan sols 20 empreses certificades i, entre elles no hi ha cap administració/sector públic.

Principi 1.

Treball infantil. Prohibició de l'ús de mà dobra infantil.

Principi 2.

Treball forçós o obligatori. Es prohibeix l'ús de mà dobra forçosa o obligatòria. L'organització no pot en cap cas retenir part del salari o dipòsits per tal de forçar el treballador a continuar treballant. Tot el personal ha de ser lliure d'abandonar les instal·lacions del lloc del treball un cop acabada la jornada laboral i també ha de ser lliure de renunciar a l'ocupació amb una notificació prèvia en un temps raonable.

Principi 3.

Salut i seguretat. S'ha de proporcionar un ambient de treball sa i segur on es previnguin riscos d'accidents i malalties. En els casos en què requereixi, l'organització ha de proporcionar els equips de protecció personal necessaris, així com, capacitació efectiva a tots els treballadors.

Principi 4.

Llibertat sindical i drets de negociació col·lectiva. S'han de respectar aquests drets i permetre als treballadors tenir els seus propis representants sindicals.

Principi 5.

Discriminació. No s'admet cap mena de discriminació basada en la raça, nacionalitat, origen social, sexe, opinions polítiques, discapacitat, religió o qualsevol altra condició que pugui donar lloc a discriminació.

Principi 6.

Mesures disciplinàries. Es prohibeixen les pràctiques disciplinàries que atemptin contra la dignitat de les persones, suposin un càstig físic, verbal o un abús psicològic.

Principi 7.

Horari de treball. No ha d'excedir mai les 48 hores setmanals, sense incloure hores extraordinàries. Les hores no han d'excedir les 12 hores setmanals.

Principi 8.

Remuneració. Aquest ha de ser suficient per cobrir les necessitats bàsiques del personal i oferir un ingrés discrecional, segons el nivell de vida de la regió.

Principi 9.

Sistemes de gestió. L'organització ha d'implementar un sistema de gestió que permeti mantenir i evidenciar totes les pràctiques dutes a terme per complir els punts de la norma.

Per saber més, visita la Pàgina Oficial de DNV: https://www.dnv.es/services/sa8000-gestion-de-la-responsabilidad-social-4363#